BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Urządzenia do kontroli dostępu

CErber

System CERBER przeznaczony jest do całodobowego monitorowania rozszerzonych i/lub zlokalizowanych odcinków terenu, granic lub obwodów obiektów, dróg dojazdowych, w celu tymczasowej lub długotrwałej ochrony odległych obszarów poprzez przesyłanie do stacji kontroli alarmów, informacji sejsmicznych i fotograficznych. 

Zadania Systemu:

– Monitorowanie poruszających się pojazdów i osób: na obszarach występowania katastrof ekologicznych, w których występuje skażenie radioaktywne lub chemiczne; na drogach i ścieżkach dojazdowych do ważnych obiektów państwowych.

– Monitorowanie obszarów chronionych przed niedozwolonym wylesianiem, rybołówstwem, łowiectwem i inną działalnością gospodarczą.

– Ochrona obiektów przemysłowych, w tym elektrowni atomowych, elektrociepłowni oraz elektrowni wodnych; obiektów infrastruktury, w tym linii energetycznych, rurociągów i gazociągów; tymczasowych miejsc rozmieszczenia sprzętu drogowego i budowlanego, lotniczego …

– Wykrywanie nisko lecących obiektów.

– Ochrona granicy państwowej.